شماره ۴۹ هفته نامه شریف، ویژه نامه حاج حسین نیرومند منتشر شد.

هفته نامه شریف - ویژه انتخابات تالش - حاج حسین نیرومند - شاندرمن۲۰

 ویژه نامه حاج حسین نیرومند بخت نخست پیروزی انتخابات تالش در ده هزار نسخه توسط نشریه شریف منتشر شد.

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.