شماره ۴۹ هفته نامه شریف، ویژه نامه حاج حسین نیرومند منتشر شد.

هفته نامه شریف - ویژه انتخابات تالش - حاج حسین نیرومند - شاندرمن۲۰

 ویژه نامه حاج حسین نیرومند بخت نخست پیروزی انتخابات تالش در ده هزار نسخه توسط نشریه شریف منتشر شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.