مراسم شام غریبان در شاندرمن – محرم ۱۳۹۴

“گوشه هایی از مراسم شام غریبان در شاندرمن“

با سپاس از آقایان “سلمان رنجبر” و “سید سجاد ایرانی”

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۱۶)

مراسم شام غریبان در شاندرمن- شاندرمن۲۰_ سجاد ایرانی (۴)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۱)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۲)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۳)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۴)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۵)

مراسم شام غریبان در شاندرمن- شاندرمن۲۰_ سجاد ایرانی (۲)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۱۱)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۱۲)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۱۳)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۱۴)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۱۷)

شام غریبان در شاندرمن - محرم ۱۳۹۴ - شاندرمن۲۰ (۱۵)

مراسم شام غریبان در شاندرمن- شاندرمن۲۰_ سجاد ایرانی (۱)

Be Sociable, Share!

2 دیدگاه برای “مراسم شام غریبان در شاندرمن – محرم ۱۳۹۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.