با سابقه ترین کانال های تلگرامی تالشی

%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c

?? با سابقه ترین کانال های تلگرامی تالشی  ??

?گروه رسانه ای شاندرمن٢٠ ارائه می دهد:

فهرست بروز رسانی شده از ١٩ کانال با سابقه و پرمخاطب تلگرامی تالشی ( با بیش از ۵٠٠ عضو) به ترتیب تاریخ تاسیس و همراه با تعداد عضو (بروز رسانی شده در ١۴ دی ١٣٩۵):

برای پیروستن به هر کانل کافیست روی نام کانال کلیک کنید…

? ١- شاندرمن٢٠

تاریخ تاسیس:٠۶-١٠-٢٠١۵   تعداد عضو:١۵١٢

 

? ٢- ماسال نیوز
تاریخ تاسیس: ١٧-١٠-٢٠١۵   تعداد عضو:١٢٢١

 

? ٣- چوبر

تاریخ تاسیس:٠٩-١١-٢٠١۵   تعداد عضو:٧٣٢

 

? ۴- کانال بزرگ تالشونه
تاریخ تاسیس:١٠-١١-٢٠١۵   تعداد عضو:٧٩٨

 

? ۵- تالشستان

تاریخ تاسیس:١١-١١-٢٠١۵   تعداد عضو:۶٢٨١

 

? ۶- طبیعت ماسال
تاریخ تاسیس:١۵-١١-٢٠١۵   تعداد عضو:٢٨۵۴

 

? ٧- سرزمین تالش

تاریخ تاسیس:١۶-١١-٢٠١۵   تعداد عضو:١٩٢٧

 

? ٨- میناباد

تاریخ تاسیس:٢۵-١١-٢٠١۵   تعداد عضو:١٠٧۵

 

? ٩- کانال سوباتان

تاریخ تاسیس:٠٧-١٢-٢٠١۵   تعداد عضو:٢۵۵٧

 

? ١٠- چوئه ژیه

تاریخ تاسیس:٠٨-١٢-٢٠١۵   تعداد عضو:١٧٣٧

 

? ١١- تالشونه
تاریخ تاسیس:٢۵-١٢-٢٠١۵   تعداد عضو:٧٩٣

 

? ١٢- ماهنامه تالش

تاریخ تاسیس:٠١-٠١-٢٠١۶   تعداد عضو:١١۵١

 

? ١٣- گیلان: سرزمین تالش

تاریخ تاسیس:٠٣-٠١-٢٠١۶   تعداد عضو:١۴۴٠

 

? ١۴- داریباغ فومن

تاریخ تاسیس:٠٧-٠١-٢٠١۶   تعداد عضو:٩١٨

 

? ١۵- عنبران سبز
تاریخ تاسیس:٢۵-٠١-٢٠١۶   تعداد عضو:٢١٧٨

 

? ١۶- کانال زیده

تاریخ تاسیس:٠١-٠٢-٢٠١۶   تعداد عضو:٨٠۵

 

? ١٧- کلاک – کلش
تاریخ تاسیس:٠۴-٠٢-٢٠١۶   تعداد عضو:٨٨٢

 

? ١٨- روستای جید

تاریخ تاسیس:١٠-٠٣-٢٠١۶   تعداد عضو:٧٧٢

 

? ١٩- ماسال سیتى٢٠١۶

ت:٢٠-٠٣-٢٠١۶تعداد عضو:۴٠٠٠

 

??????????

? تذکر: حضور در این لیست به معنی تایید مطالب این کانال ها توسط گرد آورنده نمی باشد.

?گردآوری و مدیریت فهرست:
مازیار احمدی

??????
تهیه شده در
گروه رسانه ای شاندرمن٢٠


با کلیک روی تصویر زیر پنجره اى ظاهر خواهد شد که مى بایست روى گزینه OK کلیک نمایید تا به عضویت کانال شاندرمن۲۰ در آیید.

بنر عمودى متحرک شاندرمن٢٠

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.