استاد سید نهضت حسینی نژاد، معلم و شاعر نامدار تالش

استاد سید نهضت حسینی نژاد پونلی، در سال هزار و سیصد و چهار در یکى از روستاهاى بخش تالشدولاب (رضوان شهر کنونى) یکى از بلوک پنجگانه پیشین شهرستان توالش بنام روستاى آنجه میانرود از یک خانواده اصیل تالش علوى بدنیا آمد. او ابتدا در مکتب خانه های آن روزگاران و در پیشگاه عمویش شادروان آقاى […]