الان زونوم از کیمه! – سروده ای از نعمتی کرفکوهی به زبان تالشی گویش جنوبی

نـشم فـیکر کَـرم وام از دِه کـیمَـه خَرِمـم پـس یَـنـدَه نسـارا شیـمَـه سَردَه شَبون خسم انَه لا دا صب روزآبـو شـوم نـشم آفـتـاوَه دیمَـه بـبــر رَفِـــق بـبـر بــجــاری بـــرزی اشــتـه دَرزَه دَسـتَـه را از بِنـدیمَـه بـــمِــرم از رَفِـــقـــون را رفِـــقــون رَفِــقـــون پـا بنـی ســرَه قـالیـمَـه چمــه ثــروت نِـــداری بَــه نِـــداری نِــداری پـی چــمه جانی مالـیمَـه […]