واژه سازی در زبان تالشی بر اساس جغرافیای طبیعی و محیط زندگی

علی ماسالی واژه شناسی : در کتاب دستور زبان تالشی گویش جنوب وآموزش چگونگی پیدایش وشکل گیری زبان و دستور زبان تالشی ومقایسه واژه های تالشی با واژه های زبانهای کهن ایرانی تالیف نگارنده سال ۱۳۸۴ شمسی: زبان تالشی از محدود زبان های ایران باستان است که انسان های اولیه این قوم برای انتقال مفاهیم […]