روزهای تلخ درخت هزارساله کنگول باسکم شفت

مهری شیرمحمدی در گیلان درختان تنومند زیادی وجود دارد که از دیر باز مورد توجه مردم است.‌گاه عقایدی پیرامون درخت شکل می‌گرفت، عقایدی از نوع منظومه «آقادار» شیون فومنی. این روز‌ها که اینگونه عقاید رنگ باخته، همچنان درختان تنومند مورد توجه مردم‌ هستند؛ شکوه و عظمت و استواری هزاران ساله‌شان گردشگران را به حیرت وا […]