“ریزه خوانی” تالشی زیبا از عزیز قلی پور سیاهمرد

🔰🎵 آهنگ تالشی…🎵🔰 🔴 در این آخرین روزهای پاییز ٩۵ هدیه ای برای شما گرامی مخاطبان شاندرمن ٢٠ داریم و آنهم “ریزه خوانی” تالشی توسط عزیز قلی پور سیاهمرد است که شاید خیلی از شما دوستان برای نخستین بار می شنوید 🎶🔵 ترانه: “ریزه خوانی تالشی” ⬇️⬇️⬇️ 👤 خواننده: عزیز قلی پور سیاهمرد 👤 ضبط: […]