گفتگو با دکتر ابوذر ال اکبروف در رابطه با باستان شناسی تالش در لریک لنکران

گفتگو با  دکتر ابوذر ال اکبروف(موسسه باستانشناسی و قوم نگاری آکادمی ملی علوم جمهوری اذربایجان و سرپرست مشترک آذربایجان وفرانسه در کاوش های باستان شناسی محوطه های لریک وموندیگاه کشور آذربایجان) Dr Abuzar ALEKBEROV (National Academy of Sciences of Azerbaijan, Institute of Archaeology and Ethnography, Azerbaijan) رضا پیله ور لطفا” خودتان را معرفی کنید؟ من […]