شعر تالشی برای شب یلدا (چیلَه شَو) از علی رستم پور هفت خوانی

خاصَه چیلَه شَو اومَه دواره بایَن غَمونوکا بیگِرَم کنارَه شَوِه شور و خشی یو میهربونی شَوِه آشتی هم دیلی یو هم زوُنی بایَن چمَه دیدارِن تازه آبون محیبت چَمَشن بی اندازه آبون بایَن گرد آوَم تَمونی فکو فامیل بَرَم فترو خندونه و اجیل بایَن دور هم بمونم شَوِه چیلَه بَرَم یَندینَه ای شامی چاق و […]