شعر تالشی ” چرا آفتاو نپرا” از امین رحمانی (للیکه دار)

  آقای امین رحمانی  با این شعر مقام اول سومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی ر ا کسب نمودند.