ماجرای شَتَه اولَس یا شَتَه ملّه اولَس درخت کج مَمرز

بنام یزدان پاک نگارنده: ” قلم خسته” شته اولَس که به معنی درخت ممرز خمیده ای است که در کناره راه یا بخشی از راه عبوری روییده باشد و بعد از رشد و بالندگی، مانع حرکت آسان رهگذران و همراهان می شده است. شَتَه اولَس، سمبل مانع و مخالف کار آسان و راحت است و […]