چند بیتی مرثیه تالشی از صائم بها

کربلا دستونی زونوم خندَه رَ سنگی اثرگی نی زونوم وینده رَ عباسی روضه نی زونوم خش داری سینه کو جنگ آو و آتش داری از نی زونوم عاشق اصغریشه سیسته لبی خونه ت پرپریشه موحرمی خونه سیا دری شه ده شو ک شال عزا پِری شه ده شوَ هیئتی کو سینه ژنی سینه سری یاد […]