برخی از نوابغ و اندیشمندان دیار تالش – بخش اول

?پروفسور سید فرهت حسینی نژاد – فوق تخصص ریه (رضوانشهر) ?پروفسور هوشنگ امیر احمدی – دانشمند علوم سیاسی ( شاندرمن) ?پروفسور پرویز یگانی – دکتری ارتباطات (رضوانشهر) ?دکتر محمدتقی رهنمایی-عضو هیات علمی دانشگاه تهران(تالش) ?دکتر علی رفیعی – دکترای شرق شناسی (فومن) ?دکتر حسن محسنی-عضوهیات علمی و مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران(ماسال) ?دکتر جمشید محمدی روشنده-عضو […]