برخی از نوابغ و اندیشمندان دیار تالش – بخش اول

🌱پروفسور سید فرهت حسینی نژاد – فوق تخصص ریه (رضوانشهر) 🌱پروفسور هوشنگ امیر احمدی – دانشمند علوم سیاسی ( شاندرمن) 🌱پروفسور پرویز یگانی – دکتری ارتباطات (رضوانشهر) 🌱دکتر محمدتقی رهنمایی-عضو هیات علمی دانشگاه تهران(تالش) 🌱دکتر علی رفیعی – دکترای شرق شناسی (فومن) 🌱دکتر حسن محسنی-عضوهیات علمی و مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران(ماسال) 🌱دکتر جمشید محمدی روشنده-عضو […]