برخی از هنرمندان و نویسندگان دیار تالش-بخش اول

?مرحوم قسمت خانی(عاشقه قسمت)-استاد آواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-پونل) ? مرحوم قربانعلی جهاندوست-استاد ساز و آواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-تالش) ? مرحوم لیث الله نوروزی-استاد آواز اسالمجه هوا(اسالم) ? مرحوم صالح بیداری-استاد تمبوره نواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-چروده) ? مرحوم حجت الله اصلانی-استاد نی نواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-ارده) ?مرحوم محمدصفری- استاد نی نواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-ارده) ? مرحوم احمد روشن- استاد نی نواز […]