برخی از هنرمندان و نویسندگان دیار تالش-بخش اول

🌸مرحوم قسمت خانی(عاشقه قسمت)-استاد آواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-پونل) 🌸 مرحوم قربانعلی جهاندوست-استاد ساز و آواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-تالش) 🌸 مرحوم لیث الله نوروزی-استاد آواز اسالمجه هوا(اسالم) 🌸 مرحوم صالح بیداری-استاد تمبوره نواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-چروده) 🌸 مرحوم حجت الله اصلانی-استاد نی نواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-ارده) 🌸مرحوم محمدصفری- استاد نی نواز تالشلاجه هوا(رضوانشهر-ارده) 🌸 مرحوم احمد روشن- استاد نی نواز […]