نگاهی به مراسم نوروز در بین تالشان

سید مومن منفرد اسفند ماه در حال رخت بستن است . فروردین ماه در حال آمدن است، بهار دارد می آید. زمین از خواب زمستانی بیدار می شود . درختان نیز لباس سبز فام خود را به تن می پوشند . در این ایام که کار شیرین کشاورزی شروع می شود مردمان اصیل و متمدن […]