شماره ۴۹ هفته نامه شریف، ویژه نامه حاج حسین نیرومند منتشر شد.

 ویژه نامه حاج حسین نیرومند بخت نخست پیروزی انتخابات تالش در ده هزار نسخه توسط نشریه شریف منتشر شد.