پل خشتی پونل

– پل نوعی ابنیه هنری است که برای عبور از مانعی به منظور ادامه راه ارتباطی ساخته می شود. پل پونل در حقیقت به منظور راه ارتباطی بر روی رودخانه شفارود ساخته شده است. شاه عباس اول صفوی در بازگشت و فراغت از تسخیر گنجه و شیروان به هنگام عبور لشکریانش از راه گیلان به […]