“گونه شناسی خانه های سنتی تالش”

عنوان مقاله: گونه شناسی خانه های سنتی شهرستان تالش، نمونه موردی روستای خاله سرا ۵۷ مولف: سعید حسن پور لمر * دانشجوی کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان خلخال، ایران E-mail: s.hasanpuor@yahoo.com    Mob: 09355969150 چکیده:  شناخت و دسته بندی صحیح گونه های مختلف معماری می تواند در […]