۱۲ دوبیتی تالشی به نیت ۱۲ امام تقدیم به عزاداران حسینی

 ۱۲ دوبیتی تالشی بهم پیوسته به نیت ۱۲ امام تقدیم به عزاداران حسینی

از سیّد مؤمن منفرد چُماچار ـ شاندرمن

ساعت ۲ شب یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴

چَمَه دیل تَنگَه ترا، گوشَه دارَه      چَمَه چِمْ عاشورا را، بیقَرارَه

هَمَه دنیا دَرینَه سییا، دییَه              بِه دییَه دنیا ترا، عَزادارَه

 

زونوم اَز ظلمی ناری کو مَندیرَه      مَندیرَه، پا مَندیرَه، نِمَردیرَه

یَزید اشتˇ دَسی کو خَستَه آبَه       آخا تˇ چˇ ناری کو پِمَندیرَه

 

خردَنِن تِشیری سیستینَه، بِری     یَزیدی دَسی آسیستینَه، بِری

خردَنون وَر کَسی دِه مَندَه نییَه     عَبّاسی دَسِن پِسیستینَه، بِری

 

یا حُسین اشتˇ خونِه سینَه ژَنم     سَری مو ایتا ایتا خام بکَنم

وَختی اشتˇ کَربَلا ویر وَرم اَز      چِمی کو سَیْلَه آوی را دَیَنم

 

یا حُسین اشتˇ تِشیری ویر وَرم    چمˇ سیستَه سینَه کَربَلا  بَرم

برَمم هندی کˇ شام، خدا زونو     اشتˇ دَردی چمˇ دیلی دَکَرم

 

ترا بی وارشی شی ببْرَمم اَز       اشتˇ تَنخایی خونِه ویبْرَمم اَز

ترا دنیا برَمِه کَرˇ ، زونی            اشتˇ خونِه نِبو کˇ مَبْرَمم اَز

 

برَمم اشتˇ تِشیری را زونی؟              چمˇ حَرفی نِواتَه، شایْ بخونی

چمن اَنگلی مرا بِه باز آکَه                اشت دَسگا کو اَقَه من مَرونی

 

زَیْنَب اشتˇ خونِه دِه خون ویکَرˇ    غرصَه ئون دیلی دیلَه کو دَکَرˇ

کَسی چˇ گَفی نِشا فَمِه، زونی     دیلی سفرَه کی را بی با آکَرˇ

 

یا حسین ایسلامی را، کو مونی تˇ      خدا خاسَه آفتاوی سو مونی تˇ

خاسَه ول اشتˇ باغی کو دَرییَه          اَمَه را اَلالَه تا بو مونی تˇ

 

یا حُسین بِری چمن بالی بیگِه      غَم و غرصَه چمˇ ناری کو جیگِه

اَز بی اشتˇ دِه اُمیدی نِدارم            هَمَه ظالیمون بِری یا کو پیگِه

 

یا حُسین مَهدی دَخونْ با آرَسˇ      مَهدی اشتˇ سَسی اَز زونوم مَسˇ

بوا با تا هَمَه چی روشون آبو      خَیْلی وَختَه چَمَه چِم را دییَسˇ

 

مَهدی اشتˇ داغی را دیلخون آبو     مَردومی دَردی را بی دَرمون آبو

اَقَه جان دیلم ترا گوشَه دارَه      اشتˇ پا نَه چمˇ دیل زَیْرون آبو   

منبع: وبلاگ ویژه شاندرمن

با کلیک روی تصویر زیر پنجره اى ظاهر خواهد شد که مى بایست روى گزینه OK کلیک نمایید تا به عضویت کانال شاندرمن۲۰ در آیید.

بنر کانال تلگرام شاندرمن۲۰

همچنین ببینید

چهارشنبه خاتون فروردین ماه ۹۶

سلسله نشست های پژوهشی شعر و موسیقی تاتی و تالشی “چهارشنبه خاتون” در آخرین چهارشنبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.